PRP-EU-SLO-barvni2

VKLJUČENOST V UKREPE PRP

Naziv aktivnosti: NALOŽBA V KLETARSKO OPREMO (PODUKREP M4.02 –Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 – velika podjetja)

POVZETEK

Dolgoročna vizija podjetja Radgonske gorice d.o.o.. ostaja v zmernem povečevanju prodaje in tržnega deleža tako doma kot v tujini. Ob tem sledi ciljem dosegati neposredno višjo stopnjo tehnološke odličnosti v proizvodnem procesu ter večjo stopnjo varnosti pri delu in razbremenitvi težjega fizičnega dela za zaposlene.

GLAVNE DEJAVNOSTI

S predvideno naložbo se načrtuje nabava nove tehnološke opreme za dvig in spremljanje kakovosti proizvodnje vin ter za dvig ravni varnosti zaposlenih pri delu ter razbremenitvi težjih fizičnih del za zaposlene. Na dveh lokacijah proizvodnje, na lokaciji polnilnice ter založne kleti, so bile realizirane nabave v sodobno tehnološko opremo, s čemer je dosežen dvig stopnje tehnološke odličnosti v proizvodnem procesu, zagotavlja se večja stopnja varnosti pri delu, povečuje konkurenčnost podjetja in zagotavlja večja stopnja kontrole kakovosti.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • posodobitev in povečanje obsega proizvodnih kapacitet
 • razbremenitev oz. zmanjšanje obsega fizičnega dela in povečevanje varnosti in zdravja pri delu
 • zniževanje stroškov na enoto dela
 • povečanje konkurenčnosti podjetja
 • izboljšanja kvalitete proizvodnje s specializacijo posameznih faz proizvodnje.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje prodajnih zmogljivosti
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in nižjih stroškov
 • zmanjševanje negativnih vplivov na zaposlene
 • boljša kvaliteta proizvodov.

Naziv aktivnosti: NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE (PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016)

POVZETEK

Dolgoročna vizija podjetja Radgonske gorice d.d. ostaja v zmernem povečevanju prodaje in tržnega deleža tako doma kot v tujini. Poleg skrbnega poslovanja z ustvarjanjem čim višje dodane vrednosti, je naša skrb tudi okolje. Skrb za okolje je tudi vsebinski del investicije, ki jo predstavlja nabava nove opreme, potrebne za naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave.

GLAVNE DEJAVNOSTI

S predvideno naložbo se načrtuje nabava nove opreme za potrebe vinogradniške proizvodnje, s katero želimo zmanjšati porabo fitofarmacevtskih sredstev, ohranjati ustrezno zdravstveno stanje vinske trte in tal, zmanjševati toplogredne pline ter izboljšati kvaliteto proizvodnje pri ekološki proizvodnji v podjetju. Načrt nabave tako vsebuje nabavo vrtavkaste brane, pršilnikov, mulčerjev, vršičkarjev, električnih škarij, vezalnikov poganjkov ter stroja za pripravo in postavitev kolov.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;

 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;

 • zmanjševanje porabe FFS

 • ohranjanje ustreznosti zdravstvenega stanja v primarni proizvodnji

 • zmanjševanja toplogrednih vplivov

 • izboljšanja kvalitete proizvodnje pri ekološki proizvodnji v vinogradništvu

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje tržne proizvodnje zaradi boljše obdelave in zaščite

 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in nižjih stroškov

 • zmanjševanje negativnih vplivov na okolje

 • boljša kvaliteta surovine v sistemu ekološke proizvodnje

Naziv aktivnosti: NABAVA NOVE TEHNOLOŠKE OPREME ZA KLET IN POLNILNICO (PODUKREP M4.02 –Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016)

POVZETEK

Dolgoročna vizija podjetja Radgonske gorice d.d. ostaja v zmernem povečevanju prodaje in tržnega deleža tako doma kot v tujini. Ob tem sledi ciljem dosegati neposredno višjo stopnjo tehnološke odličnosti v proizvodnem procesu ter večjo stopnjo varnosti pri delu in razbremenitvi težjega fizičnega dela za zaposlene.

GLAVNE DEJAVNOSTI

S predvideno naložbo se načrtuje nabava nove tehnološke opreme za dvig in spremljanje kakovosti proizvodnje vin ter za dvig ravni varnosti zaposlenih pri delu ter razbremenitvi težjih fizičnih del za zaposlene.

V procesu predelave grozdja in priprave osnovnih vin za mirna vina in penine, se za namen zagotavljanja zadostnih proizvodnih kapacitet, tako na vhodu surovin v proces prešanja kot v nadaljnjem procesu predelave, nege in šolanja vin, ohranjanja in dviga kvalitete proizvodov s stalno kontrolo kakovosti, dviga stopnje varnosti pri delu zaposlenih ter hkratnega zmanjševanja fizičnega obsega dela zaposlenih, pristopa k nabavam nove dodatne opreme za prevzem in predelavo grozdja, nove opreme za potrebe notranjega transporta mošta in vina, novih visokotlačnih posod za pripravo kakovostnih vin s kontrolo hlajenja, novih lesenih posod za program barrique, nove laboratorijske opreme, opreme za polnjenje sodčkov ter za avtomatsko paletiziranje vinskih proizvodov.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • posodobitev in povečanje obsega proizvodnih kapacitet

 • razbremenitev oz. zmanjšanje obsega fizičnega dela in povečevanje varnosti in zdravja pri delu

 • zniževanje stroškov na enoto dela

 • povečanje konkurenčnosti podjetja

 • izboljšanja kvalitete proizvodnje s specializacijo posameznih faz proizvodnje.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje prodajnih zmogljivosti

 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in nižjih stroškov

 • zmanjševanje negativnih vplivov na zaposlene

 • boljša kvaliteta proizvodov.

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

CILJI

Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

PRIČAKOVANI REZULTATI

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

POVZETEK

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

OPERACIJA VINOGRADNIŠTVO

Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

OPERACIJA OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA

Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

CILJI

Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

PRIČAKOVANI REZULTATI

Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

CILJI

Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

PRIČAKOVANI REZULTATI

Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

POVZETEK

Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

GLAVNE AKTIVNOSTI

Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

Za ogled strani morate biti stari vsaj 18 let.

Prosimo vas, da potrdite svojo starost.

Z nadeljevanjem brskanja po tej strani sprejemate piškotke. Več informacij

Piškotki so po nastavitvah nastavljeni na "dovoli piškotke" in to vam daje breskrbno in izboljšano brskanje po tej spletni strani.

Zapri