VKLJUČENOST V UKREPE PRP

Naziv aktivnosti: NABAVA KLETARSKE OPREME (PODUKREP M4.02 –Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018)

POVZETEK

Dolgoročna vizija podjetja Radgonske gorice d.o.o.. ostaja v zmernem povečevanju prodaje in tržnega deleža tako doma kot v tujini. Ob tem sledi ciljem dosegati neposredno višjo stopnjo tehnološke odličnosti v proizvodnem procesu z vključevanjem sodobne opreme in izpolnjevanjem higienskih standardov ter večjo stopnjo varnosti pri delu in razbremenitvi težjega fizičnega dela za zaposlene.

GLAVNE DEJAVNOSTI

S predstavljeno naložbo se načrtuje nabava nove sodobne tehnološke opreme za dvig in spremljanje kakovosti proizvodnje vin, vključno z opremo za predelavo grozdja ter za dvig ravni varnosti zaposlenih pri delu, vzpostavitvijo higienskih standardov ter razbremenitvi težjih fizičnih del za zaposlene. Na dveh lokacijah proizvodnje, na lokaciji polnilnice ter založne kleti, so bile realizirane nabave v sodobno tehnološko opremo za predelavo grozdja in pripravo osnovnih vin za mirna vina in penine ter skladiščenje, s čemer je dosežen dvig stopnje tehnološke odličnosti v proizvodnem procesu, zagotavlja se večja stopnja varnosti pri delu, povečuje konkurenčnost podjetja in zagotavlja večja stopnja kontrole kakovosti in higienskih standardov. Predmet investicije so naslednje nabave: sušilni tunel, filter za peneče vino, ohišje za modularni filter, laboratorijska oprema, prenosna mešala za liker, zamašilec, penomat, posoda za pripravo ES, pnevmatski stiskalnici, cisterne za vino, polž za tropine, rezervoar za zrak, linija za prevzem grozdja, čistilne naprave za tla, cevi za vodo,  drozgovodi in cevni izmenjevalci, barrique sodi, boxi za grozdje…

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • posodobitev in povečanje obsega proizvodnih kapacitet
 • povečanje konkurenčnosti podjetja
 • izpolnitev higienskih standardov, ki jih zahteva vzpostavljen standard IFS
 • razbremenitev oz. zmanjšanje obsega fizičnega dela in povečevanje varnosti in zdravja pri delu
 • zniževanje stroškov na enoto dela
 • izboljšanja kvalitete proizvodnje s specializacijo posameznih faz proizvodnje.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje prodajnih zmogljivosti
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in nižjih stroškov
 • zmanjševanje negativnih vplivov na zaposlene
 • boljša kvaliteta proizvodov.

Naziv aktivnosti: POSTAVITEV NOVIH VINOGRADOV (PODUKREP M4.01 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017)

POVZETEK

Dolgoročna vizija podjetja Radgonske gorice  ostaja v zmernem povečevanju prodaje in tržnega deleža tako doma kot v tujini. Poleg skrbnega poslovanja z ustvarjanjem čim višje dodane vrednosti, je naša skrb tudi okolje ter ohranjanje naravne krajine.  S predstavljeno investicijo postavitve petih novih vinogradov v skupni površini 7,7 ha vinogradov v podjetju širimo lastni obseg pridelave osnovne surovine – grozdja, s tem pa krepimo tehnološke izboljšave, skrbimo za vzdrževanje območij z vinogradniškim potencialom ter strmimo k zniževanju stroškov pridelave.

GLAVNE DEJAVNOSTI

S predvideno naložbo se načrtuje  postavitev petih novih vinogradov v skupnem obsegu cca 7,7 ha vinogradniških površin, s čemer bomo zasadili  cca 28.600 novih trt (sorte laški rizling, renski rizling in rizvanec), nagib terena, na katerih ležijo vinogradi, se giblje od 17 – 21 %.

V sklopu vzpostavitve novih vinogradov pa bomo izvedli tudi montažo zaščitnih ograj, s čemer bomo preprečili morebitno škodo v mladih nasadih.

CILJI

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • posodobitev in povečanje obsega lastne kmetijske proizvodnje,
 • ohranitev ustrezne sortne strukture grozdja glede na vinski  asortima,
 • izboljšanja kvalitete proizvodov.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi racionalizacije in nižjih stroškov,
 • zmanjševanje negativnih vplivov na okolje z obdelavo vinogradniških leg kot dela naravne krajine  (preprečevanje zaraščanja),
 • povečanje lastne surovine grozdja za predelavo v kakovostna in vrhunska vina ZGP,
 • lažji nadzor in zagotavljanje pričakovane kvalitete vhodne surovine glede na lastno proizvodnjo.

Naziv aktivnosti: NALOŽBA V KLETARSKO OPREMO (PODUKREP M4.02 –Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 – velika podjetja)

POVZETEK

Dolgoročna vizija podjetja Radgonske gorice d.o.o.. ostaja v zmernem povečevanju prodaje in tržnega deleža tako doma kot v tujini. Ob tem sledi ciljem dosegati neposredno višjo stopnjo tehnološke odličnosti v proizvodnem procesu ter večjo stopnjo varnosti pri delu in razbremenitvi težjega fizičnega dela za zaposlene.

GLAVNE DEJAVNOSTI

S predvideno naložbo se načrtuje nabava nove tehnološke opreme za dvig in spremljanje kakovosti proizvodnje vin ter za dvig ravni varnosti zaposlenih pri delu ter razbremenitvi težjih fizičnih del za zaposlene. Na dveh lokacijah proizvodnje, na lokaciji polnilnice ter založne kleti, so bile realizirane nabave v sodobno tehnološko opremo, s čemer je dosežen dvig stopnje tehnološke odličnosti v proizvodnem procesu, zagotavlja se večja stopnja varnosti pri delu, povečuje konkurenčnost podjetja in zagotavlja večja stopnja kontrole kakovosti.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • posodobitev in povečanje obsega proizvodnih kapacitet
 • razbremenitev oz. zmanjšanje obsega fizičnega dela in povečevanje varnosti in zdravja pri delu
 • zniževanje stroškov na enoto dela
 • povečanje konkurenčnosti podjetja
 • izboljšanja kvalitete proizvodnje s specializacijo posameznih faz proizvodnje.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje prodajnih zmogljivosti
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in nižjih stroškov
 • zmanjševanje negativnih vplivov na zaposlene
 • boljša kvaliteta proizvodov.

 

Naziv aktivnosti: NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE (PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016)

POVZETEK

Dolgoročna vizija podjetja Radgonske gorice d.d. ostaja v zmernem povečevanju prodaje in tržnega deleža tako doma kot v tujini. Poleg skrbnega poslovanja z ustvarjanjem čim višje dodane vrednosti, je naša skrb tudi okolje. Skrb za okolje je tudi vsebinski del investicije, ki jo predstavlja nabava nove opreme, potrebne za naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave.

GLAVNE DEJAVNOSTI

S predvideno naložbo se načrtuje nabava nove opreme za potrebe vinogradniške proizvodnje, s katero želimo zmanjšati porabo fitofarmacevtskih sredstev, ohranjati ustrezno zdravstveno stanje vinske trte in tal, zmanjševati toplogredne pline ter izboljšati kvaliteto proizvodnje pri ekološki proizvodnji v podjetju. Načrt nabave tako vsebuje nabavo vrtavkaste brane, pršilnikov, mulčerjev, vršičkarjev, električnih škarij, vezalnikov poganjkov ter stroja za pripravo in postavitev kolov.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;

 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;

 • zmanjševanje porabe FFS

 • ohranjanje ustreznosti zdravstvenega stanja v primarni proizvodnji

 • zmanjševanja toplogrednih vplivov

 • izboljšanja kvalitete proizvodnje pri ekološki proizvodnji v vinogradništvu

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje tržne proizvodnje zaradi boljše obdelave in zaščite

 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in nižjih stroškov

 • zmanjševanje negativnih vplivov na okolje

 • boljša kvaliteta surovine v sistemu ekološke proizvodnje

Naziv aktivnosti: NABAVA NOVE TEHNOLOŠKE OPREME ZA KLET IN POLNILNICO (PODUKREP M4.02 –Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016)

POVZETEK

Dolgoročna vizija podjetja Radgonske gorice d.d. ostaja v zmernem povečevanju prodaje in tržnega deleža tako doma kot v tujini. Ob tem sledi ciljem dosegati neposredno višjo stopnjo tehnološke odličnosti v proizvodnem procesu ter večjo stopnjo varnosti pri delu in razbremenitvi težjega fizičnega dela za zaposlene.

GLAVNE DEJAVNOSTI

S predvideno naložbo se načrtuje nabava nove tehnološke opreme za dvig in spremljanje kakovosti proizvodnje vin ter za dvig ravni varnosti zaposlenih pri delu ter razbremenitvi težjih fizičnih del za zaposlene.

V procesu predelave grozdja in priprave osnovnih vin za mirna vina in penine, se za namen zagotavljanja zadostnih proizvodnih kapacitet, tako na vhodu surovin v proces prešanja kot v nadaljnjem procesu predelave, nege in šolanja vin, ohranjanja in dviga kvalitete proizvodov s stalno kontrolo kakovosti, dviga stopnje varnosti pri delu zaposlenih ter hkratnega zmanjševanja fizičnega obsega dela zaposlenih, pristopa k nabavam nove dodatne opreme za prevzem in predelavo grozdja, nove opreme za potrebe notranjega transporta mošta in vina, novih visokotlačnih posod za pripravo kakovostnih vin s kontrolo hlajenja, novih lesenih posod za program barrique, nove laboratorijske opreme, opreme za polnjenje sodčkov ter za avtomatsko paletiziranje vinskih proizvodov.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • posodobitev in povečanje obsega proizvodnih kapacitet

 • razbremenitev oz. zmanjšanje obsega fizičnega dela in povečevanje varnosti in zdravja pri delu

 • zniževanje stroškov na enoto dela

 • povečanje konkurenčnosti podjetja

 • izboljšanja kvalitete proizvodnje s specializacijo posameznih faz proizvodnje.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje prodajnih zmogljivosti

 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in nižjih stroškov

 • zmanjševanje negativnih vplivov na zaposlene

 • boljša kvaliteta proizvodov.

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

CILJI

Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

PRIČAKOVANI REZULTATI

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

POVZETEK

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

OPERACIJA VINOGRADNIŠTVO

Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

OPERACIJA OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA

Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

CILJI

Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

PRIČAKOVANI REZULTATI

Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

CILJI

Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

PRIČAKOVANI REZULTATI

Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

POVZETEK

Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

GLAVNE AKTIVNOSTI

Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/